دانلود فیلم The Freshman 1925

دانشجوی تازه وارد کالج Nerdy برای مورد توجه قرار گرفتن و محبوب شدن در میان سایرین حاضر است دست به هر کاری بزند….