دانلود فیلم گاو

یک مرد روستایی که عمیقا گاو خود را دوست دارد برای مدتی به پایتخت میرود,در این حین گاوش مریض شده و میمیرد .روستاییان از عکس العملی که مرد روستایی امکان دارد هنگام بازگشت و دیدن اوضاع از خود نشان دهد ,نگرانند …