دانلود فیلم Hotel Rwanda 2004

روآندا. «پل روسساباجینا» (چیدل), مدیر هتل «هزار تپه» در کیگالی است. پس از چندی خشونت های قومی بالا می گیرد و افراد قبیله ی هوتو آغاز به کشتار افراد قبیله ی توتسی می کنند. «پل» نمی تواند درست روی دست بگذارد و با این که خودش از قبیله ی «هوتو» است, به پناهندگان توتسی در هتل جا می دهد…